วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

Content-Based Instruction(CBI)

เป้าหมายของการเรียนแบบCBI หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ คือเตรียมผู้เรียนเรียนรู้ภาษาจากบทความของแต่ละวิชา และใช้สื่อการเรียนรู้แบบของจริง มีหลักการที่น่าสนใจดังนี้
-เนื้อหาของรายวิชาใช้ตามจุดประสงค์การสอน
-ครูจะสร้าง/ทบทวนบทเรียนจากความรู้เดิมของผู้เรียน
-ครูสอนเนื้อหาจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นตามลำดับ
-ผู้เรียนเรียนภาษาและเนื้อหาภายในเนื้อหาของสื่อการสอนจริงและงานจริ
-ความสามารถในการสื่อสารมีทั้งความสามารถในการอ่าน อภิปราย เขียนเกี่ยวกับบทความโดยการบูรณาการจากวิชาอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น